AMB EL SUPORT DE:Recollida rebuig

El servei de recollida està inclòs dins d’una programació que defineix itineraris diaris i horaris.

 

Aquest servei no presenta variacions importants en el decurs del temps, llevat dels ajustaments de temporades i de les millores pactades mitjançant els progressos d’optimització periòdics o, en tot cas pels canvis momentanis de menor importància degut a exigències i/o circumstàncies puntuals transitòries.

El servei de recollida és objecte d’una planificació inicial sistemàtica al començament de la contracta, preveient d’antuvi les adaptacions necessàries per a cada temporada com hivern, estiu,...

Aquesta planificació està integrada en rutes segons vehicle i tipus de residu.

,mmmm                  mmm


mmmmmmmmmmmmm