AMB EL SUPORT DE:Deixalleries i serveis mòbils

La Conca de Barberà disposa de quatre deixalleries fixes ubicades a Montblanc, Sta.Coloma de Queralt, l'Espluga de Francolí i Sarral.

A més, disposa de tres minideixalleries ubicades a Barberà de la Conca, Vilaverd i Vimbodí-Poblet

Per tal de donar servei a la resta de municipis de la comarca, el Consell Comarcal posa al servei de la població la deixalleria mòbil i la caixa de voluminosos, que realitzen un recorregut itinerant per diversos municipis de la Conca.

 

 

Deixalleria


 

Totes les deixalleries


La gestió de la deixalleriaLa deixalleria, com a instal·lació tancada i controlada, ha de complir un seguit d'especificacions bàsiques per al seu correcte funcionament:. Ha de tenir un règim d'horaris d'obertura al públic,  degudament indicat.


. El municipi ha de disposar d'una senyalització adequada que  permeti localitzar-la fàcilment.


. Dins la deixalleria s'ha de facilitar amb la senyalització  adequada que l'usuari localitzi el contenidor adequat a la  fracció de residus que porta.
. Ha d'haver-hi personal per atendre els usuaris i controlar el  funcionament de la instal·lació.


. Els residus de la deixalleria ha de ser tractats per empreses  autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.


. S'ha de conservar en un estat òptim de neteja i  manteniment.


. Tota l'activitat desenvolupada a la deixalleria ha de quedar reflectida en el control de la gestió, que incorpora els registres de les entrades, la gestió dels residus cap a empreses autoritzades, el funcionament econòmic i les tasques de conservació de la instal·lació.

 

 

 

Tant els usuaris, com el personal responsable de la gestió han de tenir cura d'unes normes bàsiques pel que fa a la gestió dels residus:. Els usuaris han de facilitar la màxima informació al personal de la deixalleria sobre les tipologies de residus que porten, en especial pel que fa als residus municipals especials (pintures, vernissos, bateries, olis minerals...). També cal que segueixin les indicacions del personal de cara a dipositar els residus en el contenidor o recipient corresponent.


. El personal responsable de la deixalleria ha d'informar als usuaris del lloc on dipositar els residus, i pel que fa als residus municipals especials s'ha d'encarregar de dipositar-los personalment en el magatzem de la deixalleria classificats en els corresponents grups.

 


Els usuaris de la deixalleria


El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida selectiva de residus municipals, pot ser utilitzat per:

. Els ciutadans en general


. Comerços, oficines i serveis

 


Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats.

La prestació d'aquest servei es fa de forma gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans. En el cas dels comerços, oficines i serveis, l'entitat local titular de la deixalleria pot establir taxes (per totes o algunes fraccions, o per sobre d'un cert llindar d'aportació).

 

 

Com fer servir la deixalleria?

 

 

 

La deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no es poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que la utilitzen disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los.

Els carrils de circulació condueixen els vehicles cap a la plataforma o moll de descàrrega, on poden estacionar davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus.

La deixalleria disposa de diferents espais per dipositar-hi els residus: contenidors oberts, dipòsits, espais aïllats, recintes tancats, ... per tal d'assegurar la correcta col·locació i gestió de cadascun.

La conservació de l'espai i de l'entorn, l'atenció i informació als usuaris i un estricte control de la gestió mitjançant registres són els elements clau que permeten l'òtim funcionament de les deixalleries.

 

 

Què podem dur a la deixalleria?Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

 

 


Així doncs, a la deixalleria es poden dur:


Residus municipals especials

Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats

 

Residus municipals ordinaris

Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Plàstics
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats
Ampolles de cava senceres

 


Residus municipals voluminosos

Mobles i altres Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)Altres residus municipals

Fustes
Restes de poda o jardineria
Runes i restes de la construcció d'obres menors
Materials no acceptats
Materials barrejats
Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya
Materials explosius
Residus radioactius
Residus sanitaris